Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong 

Dan Da Gong

          Che Sui Gong
          Opera Gong

Geng Gong

 
 

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

 


Water Cymbals
click for larger picture
--------------------------------------------------------------------------


Name Size (mm) Pack (Box) Images
N.205 Cymbals for waist drum 285 70 pairs
N.125 Small military Cymbals 265 25 pairs
"xue sheng" Cymbals 275 25 pairs
"da mao" Cymbals 310 10 pairs
"yang ge" Cymbals 380 10 pairs
N.102 "cha guo" kettle shaped cymbals 155 40 pairs
N.105 "Water Cymbals" 172 25 pairs
N.108 "Water Cymbals" 185 25 pairs
N.200 "Water Cymbals" 185 25 pairs
N.203 "Water Cymbals" 195 25 pairs
N.206 "shanxi Water Cymbals" 220 25 pairs

 
Hubei FOTMA Machinery Co    Copyright©2001