Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong

Dan Da Gong

     Che Sui Gong
     Opera Gong

Geng Gong

 
 

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

 
Picture Gallery
che sui gong fong gong gou gong
hand gong heng gong jing ban gong
ma gong opera gong pasi gong
se gong white gong xiang da gong
 
xiang xiao gong yun gong 

 
Hubei FOTMA Machinery Co    Copyright©2001